Nguyễn Đạt Thịnh - Bãi nhiệm Hoàng Duy Hùng

Nguyễn Đạt Thịnh - Bãi nhiệm Hoàng Duy Hùng
09/03/2021

Nguyễn Đạt Thịnh

Luật bãi nhiệm

Kính gửi đến quý vị nguyên văn luật bãi nhiệm bằng Anh ngữ, và bản lược dịch qua Việt ngữ; lược dịch để bỏ bớt những chi tiết không cần thiết cho việc bãi nhiệm nghị viên All Hoàng mà tôi đề nghị trên tờ THỜI BÁO HOUSTON.

Việc làm này khả thi, mặc dù nhiều người tưởng là Houston không có luật bãi nhiệm viên chức dân cử; không những Houston có luật này, mà luật còn đi vào chi tiết, như ấn định thỉnh nguyện thư (TNT) phải viết như thế nào, phải được một số chữ ký của cử tri bằng với 25% tổng số phiếu bầu sơ kết của cuộc bầu thị trưởng gần nhất (2011).

Tôi chưa tìm được tổng số phiếu bầu sơ kết của cuộc bầu thị trưởng năm 2011, nhưng bà Annise Parker đã đắc cử với 58,939 phiếu trong tổng số 115,881 cử tri tham dự bầu cử; cuộc bầu cử này là cuộc bầu cử chung kết. Bầu sơ kết phải là cuộc bầu chọn ứng cử viên của những đảng phái tranh cử. Xin quý vị nào hiểu rõ vấn đề giải thích cho bà con cùng hiểu.

Nếu căn cứ theo con số 115,881 cử tri tham dự cuộc bầu cử thị trưởng năm 2011, thì chúng ta phải có đến 28,971 chữ ký để bãi nhiệm All Hoàng, nhưng chắc chắn số phiếu bầu sơ kết của một đảng sẽ phải ít hơn nhiều. Một chi tiết khác là chúng ta cần hội đủ số chữ ký này trong thời gian hạn định là một tháng.

Một khó khăn khác là chúng ta phải nêu ra những luận cứ chính xác để bãi nhiệm All Hoàng như

bất xứng, hoặc không đúng vai trò {unfitness}, hoặc All Hoàng làm những điều không đúng đắn, sai trái, trong công việc làm. Nếu thỉnh nguyện thư nêu lên nhiều nguyên nhân bãi nhiệm, thì mỗi nguyên nhân đều phải được tách bạch và cụ thể vạch rõ.

Xin quý vị đọc kỹ và góp ý giới hạn trong việc viết và ký TNT, đừng bàn mông lung, lạc đề để việc làm sớm được thực hiện.

Trân trọng

Nguyễn đạt Thịnh

Luật Houston, Texas

Bãi Nhiệm Viên chức

Điều VII-a. – BÃI NHIỆM VIÊN CHỨC

Chương 1. – Phạm vi bãi nhiệm

Chương 2. – Bãi nhiệm – Đại cương

Chương 3. – Mẫu đơn xin bãi nhiệm

Chương 3a. – Những giấy tờ khác, Chứng nhận, Điền đơn.

Chương 4. – Phản bác thỉnh nguyện bãi nhiệm.

Chương 5. – Chứng nhận của Tổng Thư Ký

Chương 6. – Tu chính thỉnh nguyện

Chương 7. – Tổ chức bầu cử. 25% cử tri phải ký tên vào đơn thỉnh nguyện

Chương 8. – Kết quả bầu cử: Thỉnh nguyện bãi nhiệm

Chương 9. – Trình độ của viên chức bị bãi nhiệm

Chương 10. – Gom chung việc bãi nhiệm nhiều viên chức vào chung một thỉnh nguyện

Chương 11. – Giới hạn quyền thỉnh nguyên.

Chương 1. Phạm vi bãi nhiệm

Bất cứ viên chức nào phục vụ trong Thị Xã Houston, kể cả những viên chức dân cử lẫn những viên chức được Hội Đồng Thành Phố (HĐTP) chỉ định, đều có thể bị bãi nhiêm. (Khoản này được thêm vào do tu chính ngày 15 tháng Mười, 1913).

Chương 2. Bãi nhiệm – Đại cương.

Mọi thỉnh nguyện xin bãi nhiệm bất cứ viên chức nào của Thị Xã Houston, đều phải được thực hiện dưới hình thức một thỉnh nguyện thư nạp cho Thư Ký Thị Xã (TKTX) yêu cầu bãi nhiệm viên chức đó. Thỉnh nguyện thư phải do tối thiểu 25% tổng số phiếu trong cuộc bầu vòng loại để đề cử vị Thị Trưởng và những Ủy Viên trong kỳ bầu cử gần nhất. Người ký thỉnh nguyện thư phải viết ngay cạnh tên mình, địa chỉ mình đang ở, và ngày, tháng, năm mình ký thư thỉnh nguyện. (Khoản này được thêm vào do tu chính ngày 15 tháng Mười, 1913).

Ghi chú – Tên của mục 2 này được thêm vào do người hiệu đính văn bản; chứ khôông do Nghị Định Luật Bầu Cử 1913.

Chương 3. – Mẫu Thỉnh Nguyện Thư

Mẫu Thỉnh Nguyện Thư phải được trình bầy như dưới đây:

KÍNH GỬI THỊ TRƯỞNG VÀ HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ HOUSTON:

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây là những cử tri có quyền bầu cử tại Thị Xã Houston, thỉnh cầu bãi nhiệm ông ……………………………….., ra khỏi chức vụ …………………………………………

(thỉnh nguyện thư phải nêu lên luận cứ đích xác về tình trạng bất xứng, hoặc không đúng vai trò {unfitness}, hoặc những điều không đúng đắn, sai trái, trong công việc làm như nguyên nhân đễ bãi nhiệm viên chức này. Và nếu thỉnh nguyện thư nêu lên nhiều nguyên nhân bãi nhiệm, thì mỗi nguyên nhân đều phải được tách bạch và cụ thể vạch rõ, và nếu viên chức bị khiếu nại được chỉ định trong một cuộc bầu cử sơ bộ, thì chỉ những cử tri có tham dự cuộc bầu cử này mới có quyền ký thỉnh nguyện thư.)

(bỏ một đoạn liên quan đến việc “thị thực chữ ký” chỉ áp dụng cho việc bãi nhiệm một ứng cử viên thắng trong vòng bầu Đảng.)

Chương 3a – Văn kiện, Chứng nhận, và Đệ nạp

Thỉnh nguyện thư có thể chỉ là một bản hoặc nhiều bản được phổ biến riêng rẽ, và người ký tên có thể ký vào lá thư chính, hay nhiều bản sao của lá thư; phải ký bằng bút mực hoặc bằng bút không thể tẩy xóa.

Chữ ký nào ký trước thời hạn 30 ngày trước ngày thỉnh nguyện thư được đệ nạp sẽ không có giá trị. Toàn bộ hồ sơ và tài liệu hợp thành thỉnh nguyện thư phải được nạp cùng một lúc cho TKTX, và vị Thư Ký phải lập tức thông báo bằng văn thư cho những viên chức bị khiếu nại biết. (Điều này do tu chính án ngày 15 tháng Mười thêm vào).

Chương 4. – Phản bác thỉnh nguyện thư.

Trong vòng 10 ngày, sau ngày thỉnh nguyện thư được đệ nạp, viên chức bị yêu cầu bãi nhiệm phải viết thư cho TKTX, phản bác nội dung lá thư thỉnh nguyện; sau đó viên chức này không có quyền nêu thêm những phản bác khác.

Nếu viên chức bị khiếu nại là một người được HĐTP chỉ định, thì HĐTP phải nhóm họp để xét xử trong vòng 5 ngày. … nếu viên chức bị khiếu nại nêu lên con số người ký thỉnh nguyện thư (không đủ), hoặc khiếu nại về những chữ ký giả, hoặc về thẩm quyền của người ký tên (không phải là cử tri cư ngụ tại Houston), thỉnh nguyện thư sẽ bị loại bỏ, nhưng vẫn có thể tổ chức ký lại.

Nếu viên chức bị khiếu nại là một nghị viên của HĐTP, thì người này không có thẩm quyền quyết định thỉnh nguyện thư đủ hay không đủ giá trị; số nghị viên còn lại sẽ quyết định về thỉnh nguyện thư.

Nếu thỉnh nguyện thư đòi bãi nhiệm một đa số nghị viên, HĐTP phải chuyển vấn đề lên tòa quận Harris.

Chương 5. – Chứng nhận của Thư Ký tòa Đô Chính

Trong vòng 30 ngày sau ngày nhận thỉnh nguyện thư, vị TKTX phải chứng nhận với HĐTP hai điều, một là con số cử tri bầu cho thị trưởng, trong bất cứ cuộc bầu cử nào diễn ra trong vòng 3 năm, trước ngày ký thỉnh nguyện thư, và hai là tổng số chữ ký có giá trị trong thỉnh nguyện thư, rồi chuyển thỉnh nguyện thư và chứng nhận đến HĐTP. (Điều này do tu chính án ngày 15 tháng Mười thêm vào).

Chương 6. Tu Chính thỉnh nguyện thư

Nếu thỉnh nguyện thư bị coi là chưa đầy đủ về những khoản kết tội viên chức cần bãi nhiệm, người đứng tên nạp TNT (thỉnh nguyện thư) có thể xin rút TNT lại để tu chính, việc rút TNT bao nhiêu lần cũng được, trong vòng 20 ngày sau ngày sự phản bác của viên chức được chuẩn thuận. Vị thư ký thị xã sẽ phải làm lại mọi việc ông làm như khi nhận được TNT lần đầu. (Điều này do tu chính án ngày 15 tháng Mười thêm vào).

Chương 7. – Bầu người thay thế – 25% tổng số cử tri tham dự cuộc bầu vòng loại của đảng Dân Chủ Thị Xã phải ký TNT (Section 7. – Calling of Election. 25% of the Electors at Democratic Primaries in City must sign Petition.)

Nếu TNT được 25% tổng số cử tri tham dự cuộc bầu vòng loại của đảng Dân Chủ Thị Xã để chọn Thị Trưởng và các Ủy Viên Thị Xã ký vào, và nếu những nguyên nhân bãi nhiệm không bị xử là “thiếu sót”, thì HĐTP -trong thời hạn 10 ngày sau ngày vị TKTX xác nhận lần cuối cùng- phải ra lệnh thực hiện một cuộc bầu cử đặc biệt, ngoại trừ trường hợp viên chức bị bãi nhiệm xin từ chức trong thời hạn 5 ngày sau ngày vị TKTX xác nhận lần cuối cùng. Cuộc bầu cử đặc biệt phải được thực hiện từ ngày thứ 40 đến ngày thứ 50 sau ngày vị TKTX xác nhận lần cuối cùng. Nếu một cuộc bầu cử của thị xã sẽ được thực hiện trong vòng 90 ngày, thì cuộc bầu cử đặc biệt không cần thiết nữa.

Chương 8. – Kết quả bầu cử: TNT bãi nhiệm.

Nếu viên chức bị tố cáo, thực sự bị bãi nhiệm do kết quả bầu cử, vai trò của viên chức này sẽ chấm dứt ngay sau khi HĐTP kiểm phiếu và tuyên bố kết quả. Nếu viên chức này không phải là viên chức dân cử, thì Thị Trưởng và HĐTP phải lập tức chỉ định người thay thế. Trong trường hợp người bị bãi nhiệm là một viên chức dân cử, phải tổ chức bầu cử người khác để trám vào chỗ trống.

Chương 9. – Số phận của viên chức bị bãi nhiệm

Bất cứ viên chức nào bị bãi nhiệm do một cuộc bầu cử bãi nhiệm, hoặc từ nhiệm trong lúc thủ tục bãi nhiệm tiến hành, sẽ không được chỉ định hoặc ứng cử vào bất cứ một chức vụ nào trong thị xã trong thời hạn 2 năm, tính từ ngày người này bị bãi nhiệm, hay từ nhiệm.

Chương 10. – Có thể xin bãi nhiệm 2 hoặc nhiều viên chức bằng cùng một TNT.

Chương 11. – Giới hạn TNT bãi nhiệm

Không được xin bãi nhiệm một viên chức trước thời hạn 8 tháng viên chức này được dân cử hoặc được chỉ định; và mỗi năm chỉ được tổ chức một cuộc bầu cử bãi nhiệm.

Houston, Texas, Code of Ordinances >> – CHARTER >> ARTICLE VII-a. – RECALL OF OFFICERS. >>

ARTICLE VII-a. – RECALL OF OFFICERS.

Section 1. – Scope of Recall:

Section 2. – Petition—Generally.

Section 3. – Form of Petition:

Section 3a. – Various Papers, Certifications, Filing.

Section 4. – Objection to Petition.

Section 5. – The Certificate of the Secretary.

Section 6. – Amendment of Petition.

Section 7. – Calling of Election. 25% of the Electors at Democratic Primaries in City must sign Petition.

Section 8. – Result of Election: Petition to Recall.

Section 9. – Qualification of Recalled Officers.

Section 10. – Joinder of Several Officers in One Petition.

Section 11. – Limitation on filing petition.

Section 1. – Scope of Recall:

The holder of any public office in the City of Houston, whether elected thereto by the people or appointed by the City Council, may be removed from office by recall. (Added by amendment October 15, 1913)

Section 2. – Petition—Generally.

All petitions for recall of any officer of the City of Houston, shall be instituted by filing with the City Secretary of a verified written petition requesting the removal of such officer, which said petition shall be signed by the qualified electors of the City of Houston, in number not less than twenty-five per cent. of the total vote cast at the Democratic Primary for the nomination of Mayor and Commissioners next preceding the filing of said petition. The signers of said petition shall also set opposite their respective names, the number of his residence, naming the street, and shall also state the day of the month and the year when such signature was affixed. (Added by amendment October 15, 1913)

Note—The title of this section was added by the editor; it was not titled in the Ordinance calling the 1913 Charter Election.

Section 3. – Form of Petition:

The form of petition above provided for shall be as follows:

TO THE MAYOR AND CITY COUNCIL OF THE CITY OF HOUSTON:

We, the undersigned hereto, who are qualified voters of the City of Houston, request the removal of ____________ from the office of ____________ (petition shall set forth distinctly and specifically grounds showing or tending to show some ground of incompetency or unfitness for or misconduct or malfeasance in the office, upon which the petition for removal is predicated, and if there be more than one ground, shall specifically state each ground with such certainty as to give the officer sought to be removed, notice of the matters and things which he will be called to answer and if the officer sought to be recalled was nominated at a primary the petition shall state that each signer participated in said primary). Said petition shall be signed by the requisite number of voters as provided by Section 2 of this Article. Each signature to said petition shall be proved or acknowledged as required of petitioners by Article IX, Section 3 of this Charter, or shall be verified as follows.

STATE OF TEXAS, COUNTY OF HARRIS.)

I, ____________, being first duly sworn on oath depose and say: that I am one of the signers of the above petition, that the statements made therein are true, and that each signature appearing thereto was made in my presence on the day and date it purports to have been made, and I solemnly swear that the same is a genuine signature of the person whose name it purports to be.

_____

Sworn to and subscribed before me this ____________/____________/____________ day of ____________/____________/____________, 1913.

Notary Public in and for HarrisCounty, Texas.

(Added by amendment October 15, 1913)

Section 3a. – Various Papers, Certifications, Filing.

The petition may consist of one or more papers circulated separately, and the signatures thereto may be upon the paper or papers containing the formal petition, or upon other papers attached thereto; each signer of a petition shall sign his name in ink or indelible pencil. The verification may be made by one or more petitioners, and the several parts of the petition may be verified separately and by different persons, but no signature to such petition shall remain effective or be counted which was placed thereon more than thirty days prior to the filing of such petition or petitions with the City Secretary. All papers and documents comprising a single petition shall be filed with the Secretary on the same day, and the Secretary shall immediately notify in writing the officers sought to be removed. (Added by amendment October 15, 1913)

Section 4. – Objection to Petition.

Within ten days after the filing of petition, the incumbent whose removal is requested shall file with the City Secretary his objection in writing to the sufficiency of such petition, and he cannot thereafter contest its sufficiency upon any objection not so filed. Within five days after exceptions have been filed, if the petition is filed to remove an appointee of the council, then the City Council shall sit as a body to hear and determine the sufficiency of the objections, and the exceptions shall be sustained in the particulars in which the same are held to be sufficient, and the signers of said petition may amend said petition to meet the requirements of the ruling of the Council, and if the said objections go to the form and manner of the charge preferred it shall be necessary for said petition to be recirculated and signed anew, but if the objections go to the number of the signers, or the genuineness of the signatures, or the fact of the party signing being a qualified voter, and are sustained, then said petition shall be dismissed and the parties may immediately reinstitute a petition to remove said party.

Any member or members of the City Council against whom a petition is directed shall not be eligible to act in the matter of the determination of the sufficiency of said objections, but the remainder of said Council, if constituting a majority shall serve and act therein, and a majority of the votes of those members of the Council acting on the sufficiency of the petition shall control; provided, that should the petition be directed against a majority of the members of the City Council then same shall be presented to and acted upon by one of the District Judges of Harris County, Texas, whose decision on the sufficiency of said petition shall be final, and who, if he shall sustain said petition shall order the council to call a recall election to be held as provided in Section 7 hereof. Any exceptions or objections to the sufficiency of the petition must be specific and definite and no general objections will be entertained. (Added by amendment October 15, 1913)

Section 5. – The Certificate of the Secretary.

On or before the thirtieth day after the date of filing of the petition the City Secretary shall certify to the City Council (a) the greatest total vote cast for Mayor at any city general election held within three years next preceding the date of the filing of such petition, and (b) the number of valid signatures on said petition, and shall present such petition and certificate to the council. (Added by amendment October 15, 1913; amended November 5, 1991)

Section 6. – Amendment of Petition.

If the petition is insufficient in respect to the matters charged against the officer sought to be removed, it may be withdrawn by the person filing it, and amended as many times as desired within twenty days of the time when objections are sustained thereto. The duty of the Secretary shall be the same with respect to any amended petition as with the original petition. (Added by amendment October 15, 1913)

Section 7. – Calling of Election. 25% of the Electors at Democratic Primaries in City must sign Petition.

If the petition be signed as herein provided by qualified electors equal to twenty-five per cent. of the total vote cast at the Democratic Primary for the nomination of Mayor and Commissioners, next preceding the filing of such petition, and if it set forth the grounds of objection as provided in Section 3 hereof and same is not declared insufficient upon objection thereto as provided in Section 4 hereof, the Council within ten days after the final certification of the Secretary, unless the incumbent sought to be removed resigns within five days after such final certification, shall order a special election to be held on a day fixed in such order not less than forty days nor more than fifty days from the date of such final certification; provided, that if any municipal election is appointed to occur within ninety days from such final certification, the recall election shall not be held. (Added by amendment October 15, 1913)

Section 8. – Result of Election: Petition to Recall.

If the person sought to be removed shall at said election be recalled, his tenure of office shall terminate upon the determination of the result of the election by the City Council, who shall examine, count and canvass the returns and declare the result as elsewhere provided in this Charter for other elections; and, if an appointed officer, his successor shall at once be appointed by the Mayor and City Council, as provided in this Charter, and if an elective officer, provision shall at once be made for the election of a successor to fill the vacancy, as elsewhere provided for in this Charter. (Added by amendment October 15, 1913)

Section 9. – Qualification of Recalled Officers.

Any officer removed from office by recall election, or who shall resign from said office pending recall proceedings against him, shall not be appointed or elected to any city office or appointment within two years after his removal or resignation. (Added by amendment October 15, 1913)

Section 10. – Joinder of Several Officers in One Petition.

Two or more officers subject to recall, as provided for in this amendment may be joined in one petition for removal, and one election may be held therefor. (Added by amendment October 15, 1913)

Section 11. – Limitation on filing petition.

No petition for the recall of any officer shall be filed until eight months after the election or appointment and the qualification of such officer, nor shall there be more than one recall election in any one calender year. (Added by amendment October 15, 1913)

Note—The title of this section was added by the editor; it was not titled in the Ordinance calling the 1913 Charter Election.