11 tướng lĩnh QLVNCH không quân phục

11 tướng lĩnh QLVNCH không quân phục
09/22/2021
***** Dưới Đây là Danh Tính của 11 Vị Cựu Tướng VNCH *****
Được nhìn từ bên trái ..sang bên phải
* 1..Trung Tướng .. Nguyễn Văn Toàn
----Sinh năm 1932 ---- Mất năm 2005
* 2..Đề Đốc .. Lâm Ngươn Tánh
----Sinh năm 1928 ---- Mất năm 2018
* 3..Trung Tướng .. Lữ Lan
----Sinh năm 1927 ---- Mất 28.5.2021
* 4..Trung Tướng .. Lê Nguyên Khang
----Sinh năm 1931 ---- Mất năm 1996
* 5..Thiếu Tướng .. Nguyễn Cao Kỳ
----Sinh năm 1930 ---- Mất năm 2011
* 6.. Đại Tướng .. Cao Văn Viên
----Sinh năm 1921 ---- Mất năm 2008
* 7..Trung Tướng .. Ngô Quang Trưởng
---- Sinh năm 1929 ---- Mất năm 2007
* 8.. Trung Tướng .. Nguyễn Văn Minh
---- Sinh năm 1929 ---- Mất năm 2006
* 9.. Thiếu Tướng .. Nguyễn Ngọc Loan
---- Sinh năm 1930 ---- Mất năm 1998
*10 ..Thiếu Tướng .. Bùi Thế Lân
---- Sinh năm 1932 ---- Mất năm 2014
* 11.. Phó Đề Đốc .. Hồ Văn Kỳ Thoại
---- Sinh năm 1933 ----
- Cho đến 12 marts 2021 .. Trong số Mười một Cựu Tướng VNCH trong ảnh .. Còn lại Hai Vị .. vẫn còn sống tại thế là ..
- Cựu Trung Tướng .. Lữ Lan .. và mới Từ Trần ngày ..28.5.2021
-Hiện nay 14-7-2021 chỉ còn lại Cựu Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, người đứng cuối trong hình là còn tại thế