Thị trưởng Tạ Đức Trí đang trong khủng hoảng trầm trọng

Thị trưởng Tạ Đức Trí đang trong khủng hoảng trầm trọng
09/23/2021

Tường Trình HĐTP Họp Hội Đồng Thành Phố Westminster về Nghị Trình,

5.6 Request to Rescind Resolution of Commendation from Ngo Thanh Van 

Vào khoảng 9:20, Hội Đồng Thành Phố thảo luận đề tài huỷ bỏ nghị quyết

TT Trí Tạ vinh danh Ngô Thanh Vân vào tháng 3, 2019.

TT Trí T và HDTP tranh cãi 1 tiếng đồng hồ và sau đó bỏ phiếu 3-0-2

chính thức phản đối nghị quyết vinh danh Ngô Thanh Vân của Trí Tạ và

lấy tên Kimberly Hồ khỏi nghị quyết đó.

Xem từ 2:44:01 đến phút 3:46:46

https://youtu.be/pP_CqBN3u0w?t=9840s 

5.7 Request for Formal Censure of Statements Regarding the Quang Tri Monument.

Sau đó HĐTP bàn cãi và bỏ phiếu chấp thuận việc soạn thảo nghị quyết

lên án (censure) Thị Trưởng Trí Tạ.  Xem từ khoảng phút 3:46:50 đến

phút 4:31:42.

https://youtu.be/pP_CqBN3u0w?t=13608s