Ông Nguyễn Phương Hùng sẽ "góp ý" về những vấn đề đang xảy ra tại thành phố Westminster

Ông Nguyễn Phương Hùng sẽ "góp ý" về những vấn đề đang xảy ra tại thành phố Westminster
10/11/2021

 

From: Nguyen Hung                                                              11 tháng 10, 2021
          Freelance Reporter
          KBCHaiNgoai Media Services
         14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
         Tel. (714) 469-3202 email: bacha52@gmail.com
          Facebook: https://facebook.com/bac.ha.9655/

 

To:   Honorable Mayor, Tri Ta     
        Honorable City Council members
        Honorable City Manager and City Lawyer

   

Đề Mục: Thư Góp Ý

 

 

Kính thưa quý vị,

 

Tôi là Nguyễn Phương Hưng, cư dân cư ngụ tại số 14362 Bushard Street, căn 93, Westminster, CA 92683, viết thư này để có vài đề nghị sau đây được liệt kê trong nghị trình phiên họp ngày hôm nay của thành phố mà theo tôi đã gây tổn hại cho danh tiếng và cộng đồng của chúng ta rất lớn:

 

Mục 5.5: Tại sao thành phố gần 2 năm nay không kiếm ra được vị quản trị viên? Phải chăng kéo dài thời gian để Thị trưởng Tạ Đức Trí vận động hoặc áp lực đưa những người của mình như Chu Thái, Tyler Diep để dễ bề thao túng?

 

Mục 5.6: Nên mướn một cơ quan điều tra độc lập bên ngoài để kiểm tra những lời tố cáo của Nghị viên Kimberly Hồ trong buổi phỏng vấn 8/9/2021 trên đài truyền hình Little Saigon TV và buổi họp báo ngày 7 tháng 10 năm 2021 tại Câu Lạc Bộ Báo Chí Việt Ngữ, Garden Grove.

 

Mục 5.7: Đất công thổ Liberty Park có được quyền bán hay không? Tại sao giá bán là 100 ngàn USD trong lúc thới giá từ 350 - 520 ngàn USD? Tại sao xử dụng địa chỉ 13900 Monroe Street thay vì địa chỉ của thành phố? Phải chăng đánh lừa cư dân không phải là bán đất công thổ?   

 .

Mục 5.8: Tôi đồng ý thu hồi bằng khen thưởng cô Ngô Thanh Vân vì bảng tuyên dương này đã được các nghị viên Tài Đỗ, Sergio Contreras và Kimberly Hồ không đồng ý nên chỉ có 2 nghị viên đồng ý là Thị trưởng Tạ Đức Trí và Phó thị trưởng Charlie Chi Nguyễn. Tệ hơn nữa Thị trưởng đã đứng ký tên 1 mình nhưng dùng danh xưng hội đồng thành phố Westminster mà không tham khảo ý kiến 4 nghị viên đồng viện là một hành động tiếm đoạt hay mạo danh chữ ký.

 

California Code, Civil Code - CIV § 3344

(a) Bất kỳ người nào cố ý sử dụng tên, giọng nói, chữ ký, ảnh chụp hoặc hình ảnh tương tự của người khác, theo bất kỳ cách nào, trên hoặc trong các sản phẩm, hàng hóa hoặc hàng hóa, hoặc cho mục đích quảng cáo hoặc bán, hoặc gạ mua sản phẩm, hàng hóa , hàng hóa hoặc dịch vụ, nếu không có sự đồng ý trước của người đó, hoặc, trong trường hợp trẻ vị thành niên, được sự đồng ý trước của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của họ, sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do người đó hoặc những người bị thương gây ra. Ngoài ra, trong bất kỳ hành động nào được thực hiện theo mục này, người vi phạm mục này sẽ phải chịu trách nhiệm với bên bị thương hoặc các bên với số tiền tương đương với số tiền lớn hơn bảy trăm năm mươi đô la (750 đô la) hoặc thiệt hại thực tế mà người đó phải chịu là kết quả của việc sử dụng trái phép và bất kỳ khoản lợi nhuận nào từ việc sử dụng trái phép có liên quan đến việc sử dụng và không được tính đến khi tính toán các thiệt hại thực tế. Khi thiết lập lợi nhuận như vậy, bên bị thiệt hại hoặc các bên chỉ được yêu cầu xuất trình bằng chứng về tổng doanh thu có được từ việc sử dụng đó và người vi phạm mục này được yêu cầu chứng minh các khoản chi được trừ của mình. Các thiệt hại trừng phạt cũng có thể được trao cho bên hoặc các bên bị thương. Bên thắng kiện trong bất kỳ hành động nào theo phần này cũng sẽ được hưởng phí và chi phí luật sư. 

 

Mục 6.3: Tôi tán thành

 

Mục 6.5: Tôi tán thành cơ chế Thị trưởng luân phiên cho nhiệm kỳ 1 hay 2 năm.

 

Mục 6.7: Tán thành và bổ túc cần hội đủ chữ ký của các nghị viên hoặc bỏ phiếu 3/2 và nhất là phải dùng Anh ngữ là ngôn ngữ chính trên văn bản. Không một ngôn ngữ nào khác được sử dụng.

 

Mục 7.1: Từ khi ra mắt và đồng ý chuyển tượng đài Quảng Trị lên San Jose tôi nghĩ cái Ủy ban này không còn tồn tại ở Westminster và đồng thời đề nghị đặt tên mới là Westminster City Monument Committee thay vì Quang tri Monument Committee để dễ dàng kiểm soát các tượng đài trong tương lai. 

Nhân nói về Quang Tri monument tôi có câu hỏi kính mong quý nghị viên và hội đồng thành phố Westminster trả lời như sau: Tuần qua tôi nhận được một thông báo rơi trên hệ thống email một văn kiên chứng thực Quang Tri Victory Foundation là một cơ quan có quy chế miễn thuế 501-C3 mà người nhận là luật sư Nguyễn Quốc Lân:

- Tại sao letter head của lá thư lại là IRS tiểu bang Ohio không phải IRS California (Exhibit 1 - số 1)

- Tại sao 2 con số đầu của EIN là 85. Vì “85” là số ID của Philadelphia và Internet code (Exhibit 1 -  Số 2)

- Tại sao thư gửi LS Nguyễn Quốc Lân nhưng tên nhân viên phụ trách tổ chức “85-4325055” bị bôi đen (Exhibit 1 - 3).

- Thư xác nhận này có hiệu lực ngày 1/12/2020 (Exhibit 1 - số 4)  nhưng trong dữ kiện của tiểu bang California thì Quang Tri Victory Foundation chỉ mới đăng ký từ thiện (Charity Registration) hiệu lực từ ngày 13/12/2020 nghĩa là tại sao IRS có thể cấp quy chế miễn thuế cho Quang Tri Victory Foundation một tổ chức chưa thành lập ngày 1/12/2020 (Exhibit 2 - số 1)?

- Trong Registrant Details của Bộ Tư Pháp tiểu bang California không có IRS FEIN (Exhibit 2 - số 2)     

- Đính kèm hồ sơ miễn thuế của Liên Bang bằng số đăng bộ hoặc danh xưng đều không có tài liệu miễn thuế (Exhibit 3 & 4).

 

Tôi cám ơn quý vị đã bỏ thì giờ lắng nghe đề nghị góp ý cho thành phố của chúng ta ngày càng văn minh, công bằng, và dân chủ để tạo lại niềm tin đã mất và nhất là tham những đã làm dân chúng Westminster phải trả thêm thuế mua hàng hầu bù đắp cho những điều hành tê hại của quý vị.  

 

    

Trân trọng,

Nguyen Hung
Director KBCHaiNgoai Media Services
Email: bacha52@gmail.com
https://facebook.com/bac.ha.9655/
https://kbchntv.com
https://www.youtube.com/channel/UCjdy9SNLVgrpav1cC0ivuGw 
(714) 469-3202

cc:

- Vietnamese News Media
- OC Register
- OC Weekly
- LA Times
- Voice of OC
- Tribune of OC
- OC District Attorney
- Secretary of California State (Bộ Nội Vụ California)
- IRS (Sở thuế Liên Bang)

 

English 

From: Nguyen Hung                                                                            10/11/2021
          Freelance Reporter
          KBCHaiNgoai Media Services
          14362 Bushard St. SPC#93, Westminster, CA 92683
          Tel. (714) 469-3202
          email: bacha52@gmail.com
          Facebook: https://facebook.com/bac.ha.9655/

 

To:   Honorable Mayor, Tri Ta

   Honorable City Council members

   Honorable City Manager and City Lawyer

   

Subject: Letter of Suggestion

 

Ladies and gentlemen,

 

I am Nguyen Phuong Hung, a resident of 14362 Bushard Street, space 93, Westminster, CA 92683, writing this letter to have several of the following items proposed to be listed on the agenda of today's city meeting. In my opinion has done a great deal of damage to save our reputation and community:

 

Section 5.5: Why has the city not been able to find a City Manager for nearly 2 years? Is it time for Mayor Tri Ta to mobilize or pressure to put his people like Chu Thai and Tyler Diep to be easily manipulated?

 

Section 5.6: Hire of an independent external investigative agency to examine the allegations made by Councilmember Kimberly Ho during the September 8, 2021 interview on Little Saigon TV and the September 7, 2021 press conference at the Vietnamese Press Club, Garden Grove.

 

Section 5.7: Can public land like Liberty Park have the right to sell? Why is the selling price of 100 thousand USD while the market price is from 350 to 550 thousand? Why use the address 13900 Monroe Street instead of the city address? Is it possible to deceive residents without granting public land?

 

Section 5.8: I agree to withdraw the certificate of merit for Ms. Ngo Thanh Van because this commendation board was disagreed by members Tai Do, Sergio Contreras and Kimberly Ho, so there are only 2 members agreeing to be Mayor Tria Ta and Mr. Vice Mayor Charlie Chi Nguyen. Worse still, the Mayor signed his name alone but used the name of Westminster city councils without consulting the four members of the House. An act of appropriating or impersonating a signature.

 

California Code, Civil Code - CIV 3344

(a) Any person knowingly uses another person's name, voice, signature, photograph or similar image, in any way, on or in products, goods or merchandise, or for the purpose of advertising or selling, or soliciting to purchase products, goods, goods or services, without the prior consent of that person, or, in the case of minors, with the prior consent of their parent or legal guardian, shall be liable for any damage caused by that person or persons injured. In addition, in any action taken pursuant to this section, the person in breach of this section shall be liable to the injured party or parties for an amount equal to an amount greater than seven hundred and fifty dollars ( $750) or actual damages suffered by the person as a result of unauthorized use and any profits from unauthorized use that are related to the use and are not taken into account in the calculation. actual damages. In establishing such profits, the aggrieved party or parties shall only be required to produce proof of gross revenue derived from such use, and violators of this section are required to demonstrate deductible expenses. mine. Punitive damages may also be awarded to the injured party or parties. The prevailing party in any action under this section shall also be entitled to attorneys' fees and costs.

 

Section 6.3: I support. 

 

Section 6.5: I endorse rotating Mayors for 1 or 2 year terms

 

Section 6.7: I agree and add details: Must meet the signatures of the members or vote 3/2 and especially must use English as the primary language on the document. No other languages are used.

 

Section 7.1: Since the launch and agreed to move the Quang Tri monument to San Jose, I think this Committee no longer exists in Westminster and at the same time propose to rename it Westminster City Monument Committee instead of Quang Tri Monument Committee.

Speaking of Quang Tri monument, I have a question that I hope you and the Westminster city council will answer as follows: Last week I received a message that dropped on my email system a document certifying that Quang Tri Victory Foundation is a agency with tax exemption regulations 501-C3 whose recipient is lawyer Nguyen Quoc Lan:

- Why is the letter head of the letter the Ohio State IRS not California (Exhibit 1 - number 1)

- Why the first 2 digits of EIN are 85. Because 85 is Philadelphia ID number and Internet code (Exhibit 1 - Number 2)

- Why is the letter sent to LS Nguyen Quoc Lan but the name of the employee in charge of the organization 85-4325055 is blacked out (Exhibit 1-3).

- This confirmation letter is valid on December 1, 2020 (Exhibit 1 - number 4), but in the data of the state of California, Quang Tri Victory Foundation only registered for charity on December 13, 2020 that is why the IRS can grant the Quang Tri Victory Foundation tax exemption status to an unincorporated organization on December 1, 2020 (Exhibit 2 - no. 1)

- In the Registrant Details of the California Department of Justice there is no IRS FEIN (Exhibit 2 - no. 2)

- Attachment of Federal tax exemption records by registration number or title is not found (Exhibit 3 & 4).

 

I thank you for taking the time to listen to the proposal to make our city more civilized, fair, and democratic to restore the lost trust and especially the corruption that has plagued the people of Westminster who pay extra sales tax to make up for your poor operations.

    

Respectfully Yours,

Nguyen Hung
Director KBCHaiNgoai Media Services
Email: bacha52@gmail.com
https://facebook.com/bac.ha.9655/
https://kbchntv.com
https://www.youtube.com/channel/UCjdy9SNLVgrpav1cC0ivuGw 
(714) 469-3202

cc:

- Vietnamese News Media
- OC Register
- OC Weekly
- LA Times
- Voice of OC
- Tribune of OC
- OC District Attorney
- Secretary of California State (Bộ Ni Vụ California)
- IRS (Sở thuế Liên Bang)

Exhibit 1

Exhibit 2

Exhibit 3

Exhibit 4