Toàn bộ lời cung khai hữu thệ của ĐỖ HOÀNG ĐIỀM, đầu lãnh (ĐẢNG TRƯỞNG)

Toàn bộ lời cung khai hữu thệ của ĐỖ HOÀNG ĐIỀM, đầu lãnh (ĐẢNG TRƯỞNG)
10/16/2021
KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://www.youtube.com/channel/UCjdy9SNLVgrpav1cC0ivuGw

 

Toàn bộ lời cung khai hữu thệ của ĐỖ HOÀNG ĐIỀM, đầu lãnh (ĐẢNG TRƯỞNG) băng đảng gồm lãnh đạo và đảng viên chất thải (notorious human waste gangsters) và biến thái VIỆT TANH đã dịch được sang tiếng Việt (9 LINKS)̀NG ĐIỀM, đầu lãnh (ĐẢNG TRƯỞNG) băng đảng gồm lãnh đạo và đảng viên chất thải (notorious human waste gangsters) và biến thái VIỆT TANH đã dịch được sang tiếng Việt (9 LINKS)
 
 
Những ai muốn đọc nguyên bản tiếng Anh thì vào đây: https://drive.google.com/file/d/1dr7_NEx8AAOjwPMpjwG23d3rkMbFGtJp/view
Bản dịch tiếng Việt:
Bản điện tử dịch tiếng Việt tại đây phần 1: https://drive.google.com/file/d/1TppglhY9MhO3sTlCtxiGs4sJQkKJa03l/view 
Bản điện tử dịch tiếng Việt tại đây phần 2: https://drive.google.com/file/d/1A_zTx5AWDmqXkHA_dzz8FtvcyIn4un0e/view 
Bản điện tử dịch tiếng Việt tại đây phần 3: https://drive.google.com/file/d/1U2NTeE8XEwHWUZpBjiuzTjB7n7nKKrQo/view
Bản điện tử dịch tiếng Việt tại đây phần 4: https://drive.google.com/file/d/1rNukc7w2yfI5t2qLxQr-VFbTI6YDzZLw/view
Bản điện tử dịch tiếng Việt tại đây phần 5. https://drive.google.com/file/d/1I3BN7TwzxjgRwUYoMkwuQNakhv6Mb9KW/view
Bản điện tử dịch tiếng Việt tại đây phần 6: https://drive.google.com/file/d/1Z-IUI_sPVRKptAyFJHwadSRipJxX_zKX/view 
Bản điện tử dịch tiếng Việt tại đây phần 7: https://drive.google.com/file/d/1pwQ5kvaB1798EyHj6v0SpxvSmdyaHW7m/view
Bản điện tử dịch tiếng Việt tại đây phần 8: https://drive.google.com/file/d/1_EJa7npqngwn7crrfgaSUykk5gkuEpJk/view
Bản điện tử dịch tiếng Việt tại đây phần 9: https://drive.google.com/file/d/1963YZaNXdFfFWRZ1Kvq30v7CIw-M9KB6/view