Video tiếng Việt về vụ "Hộ chiếu Vàng" tại Síp mà KBCHN nói trước đây

Video tiếng Việt về vụ "Hộ chiếu Vàng" tại Síp mà KBCHN nói trước đây
10/18/2021

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được "di tản chiến thuật" về  https://www.youtube.com/channel/UCjdy9SNLVgrpav1cC0ivuGw

https://youtu.be/I6oDmvPX2Fo