Video HDH mượn câu chuyện thầy Lê Trần Ngọc Sơn để chửi xéo hê thống Giáo Dục và Nhà Nước Việt Nam - Video 127- 132

Video HDH mượn câu chuyện thầy Lê Trần Ngọc Sơn để chửi xéo hê thống Giáo Dục và Nhà Nước Việt Nam - Video 127-  132
10/20/2021

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://www.youtube.com/channel/UCjdy9SNLVgrpav1cC0ivuGw

 

https://youtu.be/RFopMrZ55Us

 

https://youtu.be/n7AJ2aN-rPU

 

https://youtu.be/3iWntaVJBh0

 

https://youtu.be/rjtn_FdFg-0