Video KBCHNTV từ 073 - 075 không xem rất uổng -xem rồi càng thêm bực