Thư Kiếu nại Youtube về việc đóng kênh "Tiếng Quê Hương"

Thư Kiếu nại Youtube về việc đóng kênh "Tiếng Quê Hương"
12/12/2021

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://youtube.com/channel/UCv9DjIrfwPI2NL1FzGTlwfA/
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

 

https://youtu.be/bRI79ebf1pE

 

 

 

 

 

 

 

12/13/2021

Thư Khiếu Nại

Nơi nhận: YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, United States
+1 650-253-0000

Người gửi: Nguyen Hung
14362 Bushard St. #93, Westminster, CA 92683
Email: bdqnphung@yahoo.com) 

 

Về việc: Thư khiếu nại về đóng kênh youtube của tôi

 

Kính thưa Ban Giám Đốc,

Tôi ký tên dưới đây là Nguyễn Hùng, chủ kênh youtube “TiengQueHuong” (https://www.youtube.com/channel/UCv9DjIrfwPI2NL1FzGTlwfA/  đăng ký dưới email: bdqnphung@yahoo.com) về một sự kiện liên quan đến Youtube đã đóng kênh của tôi mà không cho phản biện.

Gần đây 1 tháng 12, 2021, tôi đã nhận được khiếu nại về bản quyền và 'cảnh cáo' video của mình. Sau khi tôi liên lạc với người yêu cầu rút báo cáo, nhưng Gmail báo là email giả (Xem hình 1, 2, 3).

Thậm chí không cần nhìn nội dung gì 2 email này chỉ cần nhấp vào các tùy chọn để chặn video của tôi và YouTube đã sẵn lòng làm điều đó! Điều buồn cười là video của tôi không phải bằng tiếng Anh mà bằng ngôn ngữ địa phương của tôi (chữ Việt) và không liên quan gì đến bất kỳ ai (Riêng tư của gia đình tôi.)

Khi tôi phản đối đơn khiếu nại từ YouTube studio theo link https://support.google.com/youtube/answer/2807684?hl=en, tôi đã không vào được, vậy làm sao tôi khiếu nại?

 

Vì vậy, tôi yêu cầu YouTube hãy:

1.) Vui lòng khôi phục kênh video của tôi và xóa cảnh cáo - đây là liên kết https://www.youtube.com/channel/UCv9DjIrfwPI2NL1FzGTlwfA/videos 

2.) Vui lòng đừng để những người vô danh (email giả) đã lợi dụng chức năng “tự do báo cáo” của Youtube để yêu cầu khóa tài khoản của tôi? Và như vậy vô tình cũng làm hại người khác một cách dễ dàng. Vì sau khi đọc email không người nhận tức là fake emails thì tôi biết rằng đây là những cao thủ về công nghệ thông tin đã hack được vào kẽ hở “báo cáo bản quyền” của Youtube.

3.) Vui lòng ngừng xem xét và đối xử với những người sáng tạo trung thực phạm bất kỳ tội nào và cố gắng tạo cơ hội công bằng cho việc kháng nghị.

4.) Youtube nên khôn ngoan khi kiểm tra “báo cáo vi phạm bản quyền” để có quyết định sáng suốt và biện pháp hành động nghiêm khắc đối với những người đã sử dụng các công cụ “báo cáo” của Youtube một cách bất hợp pháp. Bởi vì ở đây hệ thống kiểm tra của Youtube đang nghiêng về những kẻ lạm dụng. Tôi đơn cử ví dụ:
- Một video tôi đã quay những quà tặng của con trai út cho tôi nhân ngày lễ Tạ Ơn.
- Một video quay vợ chồng chúng tôi được một chủ nhà hàng mời ăn tối để giới thiệu món ăn của họ.
- Đây là những video gốc từ trong điện thoại của chúng tôi. Những người báo cáo đã chứng minh cho Youtube họ là sở hữu những video không? Nếu họ ăn cắp video rồi mạo nhận của họ thì Youtube đã xem xét ngày giờ đã phát hành video trước hay sau khi video của chúng tôi đăng lên kênh Youtube của tôi không? Làm thế nào họ có thể “báo cáo” với Youtube về sản phẩm họ không phải là người quay phim?
- Video khác thì chính tác giả video đã xác nhận ngay trong phần giới thiệu video là tự do sử dụng và phổ biến. Tôi biết chủ nhân và không hoàn toàn có email (giả) như đã lạm dụng để báo cáo tôi.

5.) Youtube hãy vui lòng cho tôi biết cách họ báo cáo “bản quyền” ra sao? Vì 2 trong 3 video báo cáo “vi phạm bản quyền” là video của riêng của gia đình tôi?

6.) Youtube không nên hủy kích hoạt kênh của tôi trước khi tôi khiếu nại. Vì như vậy tôi không có cách nào để làm bất cứ điều gì vì kênh của tôi đã bị chặn.

Thưa quý vị,

Đây là một ví dụ rõ ràng để chứng minh một người có thể vì tư thù cá nhân hoặc bất đồng chính kiến với tôi hay bất cứ ai nếu giỏi công nghệ thông tin sẽ có thể gây ra tác hại nghiêm trọng không chỉ riêng tôi mà còn cho tất cả những người đang tin tưởng và an ninh tuyệt đối của kênh Youtube.

Tôi không muốn nhưng để giải quyết nỗi oan ức này, chủ video bị người khác lạm dụng công nghệ thông tin, báo cáo là của họ và Youtube đã nhanh chóng quyết định đóng kênh của tôi mà không cho tôi cơ hội được giải thích.

Tôi sẽ dùng đến pháp luật nếu cấn để giải quyết câu chuyện “video của tôi bị kẻ gian báo cáo là của họ mà Youtube lại tin vào họ để quyết định sai lầm và không cho tôi cơ hội giải thích."

Trân trọng cám ơn quý vị đã lằng nghe thư khiếu nại của tôi và chúc Youtube sáng suốt để tránh thương tổn đến tăm tiếng trong lúc trên mạng xã hội Youtube đang phải đối đầu với nhiều cạnh tranh của các đồng nghiệp khác.

Trước thềm những ngày lễ sắp đến tôi chúc cho Youtube một Giáng Sinh vui vẻ và Năm mới Hạnh Phúc.

Trân trong,

Nguyễn Hùng
Tổng Biên Tập/KBCHN
https://kbchntv.com
https://facebook.com/bac.ha.9655/
email: bdqnphung@yahoo.com 

*****

English version

Letter of Complaint

12/13/2021

 

To: YouTube, LLC
901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, United States
+1 650-253-0000
Attn: Complaint department

 

From:   Nguyen Hung
14362 Bushard St. #93, Westminster, CA 92683
Email: bdqnphung@yahoo.com)

 

Subject: Complaint letter about Youtube’s decision

 

To whom it may concerns,

 

The undersigned is Nguyen Hung, owner of the Youtube channel “TiengQueHuong” ( https://www.youtube.com/channel/UCv9DjIrfwPI2NL1FzGTlwfA/  registered under email: bdqnphung@yahoo.com ) about an issue related to Youtube has closed my channel without reading my explanation (See Exhibit 1, 2, 3)

I recently (12/1/2021) received a copyright complaint and 'strike' on my video. After I contacted those 2 persons requesting the retract of the report, but the email said it was a fake email (See Exhibit 4, 5, 6).

Without even looking at the content these 2 emails just clicked on the options to block my videos and YouTube was happy to do it! The funny thing is those my video are not even in English but in my local language (Vietnamese letters) and has nothing to do with anyone, because they were mine (family privacy.)

When I objected to a complaint from YouTube studio at the link https://support.google.com/youtube/answer/2807684?hl=en, I couldn't get in, how can I appeal?

So I ask YouTube to:

1. ) Please restore my video channel and remove the strike - here is the link https://www.youtube.com/channel/UCv9DjIrfwPI2NL1FzGTlwfA/videos 

2.) Please don't let anonymous people (fake emails) take advantage of Youtube's "free report" function to ask to lock my account? And so unintentionally harming others easily. Because after reading the emails without receivingreplying from fake emails, I know these are information technology experts who have hacked into Youtube's "copyright reporting" loophole.

3.) Please stop reviewing and treating honest creators who commit any crime and try to give a fair chance to appeallike this case.

4.) Youtube is wise to check "report of copyright infringement" to make an informed decision and take strict action against those who have used Youtube's "reporting" tools illegally. legal. Because here Youtube's checking system is leaning towards abusers. I give an example:

-  A video I shot of my youngest son's gifts for me for Thanksgiving.

- A video of us (wife & husband) being invited to dinner by a restaurant owner to introduce their dishes.

- These are the original videos from our phone. Did people report proving to Youtube that they own those videos? If they steal videos and pretend to be theirs, did Youtube check the date and time the video was released before or after our video was posted on my Youtube channel? How can they "report" to Youtube about a product they are not the cameraman?

- Other videos, the video author himself has confirmed the date in the video's introduction as free to use and disseminate. I know the owner and don't quite have an abusive (fake) email to report about me.

5.) Youtube please tell me how they reported “copyright”? Because 2 out of 3 videos that reported “piracy” are my own family videos?

6.) Youtube should not deactivate my channel before I complain. Because of that I have no way to do anything because my channel has been blocked.

 

Ladies and Gentlemen,

This is a clear example to demonstrate that a person who, out of personal hatred or dissent with me or anyone, is good at information technology can cause serious harm not only to me but also to others. Everyone who is trusting and absolute security on Youtube channel will disappoint about Youtube’s negligent.

I don't want to, but to solve this injustice, the video owner was abused by other people, reported as theirs and Youtube quickly decided to close my channel without giving me a chance to explain.

I will take legal action if necessary to solve the case of “my video was reported by crooks but Youtube also made the wrong decision and didn't give me a chance to explain.

Sincerely thank you for listening to my complaint and wish Youtube well to fight for reputation damage while on social network Youtube is facing many competition from other colleagues.

On the occasion oncoming holidays, I wish Youtube A Merry Christmas and Happy New Year

 

Sincerely,

Nguyen Hung

Exhibit 1

Exhibit 2

Exhibit 3

 

Exhitbit 4

Exhibit 5

Exhibit 6