Dư luận phản ứng về vụ Kit thử Covid-19 của công ty Việt Á - Ai chịu trách nhiệm?

Dư luận phản ứng về vụ Kit thử Covid-19 của công ty Việt Á - Ai chịu trách nhiệm?
12/20/2021

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://youtube.com/channel/UCv9DjIrfwPI2NL1FzGTlwfA/
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)

 

Bộ trưởng bộ y tế có từ chức cũng không thể rồi .Hơn 30 nghìn người chết tức tưởi .
Tài liệu bổ túc trên MXH (Bản dịch Thông báo WHO của thầy Hoang Ngoc Vinh)
Bản chính của cơ quan WHO