Sai phạm tại Sadeco: Tề Trí Dũng thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố

Sai phạm tại Sadeco: Tề Trí Dũng thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố
12/27/2021

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://youtube.com/channel/UCv9DjIrfwPI2NL1FzGTlwfA/ 
https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)