"Thổi giá" kit test COVID-19: CDC Hải Dương chỉ là phần nổi của băng chìm

"Thổi giá" kit test COVID-19: CDC Hải Dương chỉ là phần nổi của băng chìm
12/30/2021

KBCHNTV thông báo: Kênh youtube của KBCHNTV được chuyển về  https://youtube.com/channel/UCv9DjIrfwPI2NL1FzGTlwfA/ 

https://www.youtube.com/channel/UCUYHCuct76okHEUw0epaGtg (Ca sĩ Lệ Hằng)