Video Lê Thái gửi báo Nhân Dân chúng nó nói có 2 nước Việt Nam Lê Quốc Minh ơi