CCB Đại tá Nguyễn Kim Khánh nhận định về nhà báo Nguyễn Phương Hùng